57 PYTAŃ
1. Kto to jest Bóg?
Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. Posiada wszystkie doskonałości. Jest duchem, to znaczy jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wole.
2. Wymień kilka przymiotów Boga
Niektóre przymioty Boga:
wieczny - zawsze był, jest i będzie
wszechmocny - wszystko może uczynić
niezmienny - zawsze jest ten sam
mądry - wszystko co roi jest mądre i dobre
święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi
sprawiedliwy - za dobre wynagradza, za złe karze
miłosierny - pragnie zbawienia wszystkich ludzi
3. Jaki jest plan Boga wobec człowieka?
Bóg postanowił przyjść ludziom z pomocą i zesłał na świat Zbawiciela. Bóg kocha każdego człowieka i pragnie, by był szczęśliwy na ziemi i osiągnął życie wieczne.
4. Co to jest Pismo Święte?
Jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa skierowane do ludzi dla ich pouczenia i zbawienia. Mają one podwójnego autora: Boga, od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo spisali. Jest ono niezmienne i wieczne jak Bóg.
5. Co daje nam czytanie Pisma Świętego?
Czytając Pismo święte:
poznajemy Boga, który się nam objawił
przebywamy w obecności Boga
poznajemy plan Boga wobec człowieka
6. Z ilu ksiąg składa się Pismo święte?
Stary Testament - 45 ksiąg
Nowy Testament - 27 ksiąg
Razem - 72 księgi
7. Co to jest Ewangelia?
Ewangelia - Dobra Nowina - bo obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia.
8. Kim jest człowiek?
Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga. Stanowi go ciało i dusza nieśmiertelna. Jest istotą rozumna i wolną.
9. Kto to jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Jezus - Zbawiciel, Chrystus - Mesjasz, Pomazaniec Boży.
10. Wymień kilka przypowieści Jezusa
Niektóre przypowieści, którymi posłużył się Jezus w swej działalności:
o synu marnotrawnym
o miłosiernym samarytaninie
o dobrym pasterzu
o robotnikach w winnicy
o ziarnku gorczycy
11. Jakie jest najważniejsze przykazanie?
Przykazanie miłości: "Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego".
12. Co to jest Kościół?
Kościół jest to:
Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem papieża dążą do zbawień przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów
Lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć się o Bogu i być znakiem Boga w świecie)
Ciało Mistyczne Chrystusa, czyli żywy organizm, którego Głową jest Chrystus, członkami są ludzie ochrzczeni, połączeni z Nim życiem Bożym, wzajemnie odpowiedzialni za siebie
13. Kto założył Kościół?
Kościół założył Jezus Chrystus, gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów ustanawiając św. Piotrem widzialną głową Kościoła oraz ustanawiają sakramenty.
14. Co jest celem i zadaniem Kościoła?
Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Jezusa (budowanie Królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).
15. Co to znaczy hierarchia Kościoła?
Papież - Biskup Rzymu przewodzi wspólnocie Kościoła wraz z innymi biskupami świata służy Chrystusowi i Ludowi Bożemu. Pomagają mu w tym kapłani i diakoni.
16. Jakie cechy posiada Kościół Katolicki?
Kościół jest święty, katolicki, czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.
17. Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?
Kościół jest jeden, ponieważ:
ma jednego pasterza
głosi jedną i ta samą naukę
udziela wszędzie tych samych sakramentów.
18. Po czym poznajemy, że Kościół jest święty?
Kościół jest święty, ponieważ:
głosi święta naukę Jezusa Chrystusa
sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy świętej i udziela sakramentów świętych
wychował i wychowuje zastępy świętych.
19. Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?
Kościół jest powszechny, ponieważ:
ponieważ jest przeznaczony dla wszystkich ludzi
rozszerza się po całej ziemi
trwa nieprzerwanie od czasów Jezusa do końca świata.
20. Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?
Kościół jest apostolski, ponieważ:
uczy tego samego, co Apostołowie
udziela tych samych sakramentów, co oni
biskupi są pierwotnymi następcami Apostołów.
21. Kim jest obecny Papież?
Jako pierwszy Polak - Karol Wojtyła został wybrany na Biskupa Rzymu 16.01.1978 r. Obrał imię Jan Paweł II.
22. Co to jest Sobór Powszechny?
Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów biskupów całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw Kościoła.
23. Co to jest Synod Diecezjalny?
Synod diecezjalny jest to zebranie przedstawicieli duchowieństwa i świeckich katolików całej diecezji pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego, w celu omówienia ważnych spraw diecezji.
24. Co to jest diecezja?
Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup diecezjalny (a nie ordynariusz). Dzieli się na dekanaty. Dekanaty dzielą się parafie. Kilka diecezji tworzy parafie.
25. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest to Trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna. Przez Ducha Świętego Jezus ożywa i umacnia swój Kościół. Duch Święty zstępuje na nas już w czasie chrztu świętego, a w szczególny sposób napełnia nas Sobą w sakramencie bierzmowania.
26. Wymień dary Ducha Świętego
Dar:
rozumu
rady
męstwa
umiejętności
mądrości
pobożności
bojaźni Bożej
27. Dlaczego czcimy Matkę Boża?
Matkę czcimy dlatego, że jest:
Matką Boga - Jezusa Chrystusa
Niepokalanie Poczętą (wolna od grzechu pierwotnego od pierwszej chwili życia)
Wniebowziętą - z dusza i ciałem
Matką Kościoła
Królową Polski
28. Co to jest Świętych Obcowanie?
Świętych obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, a duszami w czyśćcu i świętymi w niebie.
29. Czym jest grzech?
Grzech jest obraza Pana Boga, odrzuceniem Jego miłości, niewdzięcznością wobec Stwórcy, rana zadaną Kościołowi i krzywdą, która człowiek sam sobie wyrządza.
30. Co nazywamy grzechem pierwotnym?
Grzechem pierwotnym nazywamy pierwsze nieposłuszeństwo ludzi wobec Boga. Przez ten grzech ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście. W skutek tego grzechu każdy człowiek rodzi się bez łaski uświęcającej, ze stałą skłonnością do grzechu.
31. Co to jest grzech ciężki, czyli śmiertelny?
Grzech ciężki jest to w pełni świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych kościelnych rzeczy ważnej. Powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną.
32. Co to jest grzech lekki, czyli powszechny?
Grzech lekki jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych kościelnych małej rzeczy lub nie całkiem świadomie lub niezupełnie dobrowolnie oraz zaniedbanie rzeczy dobrej. Nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary doczesne, (które są odpokutowaniem na ziemi lub w czyśćcu) przygłusza głos sumienia.
33. Co to jest nałóg?
Nałóg jest to stała zdolność do popełnienia tych samych grzechów.
34. Co to są grzechy cudze?
Grzechy cudze popełniamy, gdy pomagamy bliźniemu popełnić grzech, a więc:
namawianie do grzechu
zezwalanie na grzech
pobudzenie innych do grzechu
pochwalanie grzechów
milczenie, gdy inni grzeszą
nie karać grzechu
pomaganie w grzechu
35. Co to jest sumienie?
Sumienie jest zdolnością, która pozwala odróżnić dobre czyny od złych, pobudza nas do czynienia dobra, a powstrzymuje przed czynieniem zła, jest naszym wewnętrznym sędzią. Człowiek powinien słuchać głosu swojego sumienia i kształtować je tak, by prawidłowo oceniało dobro i zło.
36. Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas Dziećmi Bożymi (życie Boże w nas). Otrzymujemy je na chrzcie świętym, możemy stracić ją przez grzech ciężki, a odzyskujemy ja w sakramencie pokuty i pojednania.
37. Co to jest łaska uczynkowa?
Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia. Oświeca nasz rozum, umacnia naszą wole w dobrym.
38. Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, w którym Bóg, przez Chrystusa, w Duchu Świętym ofiaruje wierzącemu człowiekowi zbawienie i łaskę, a człowiek przyjmując ten dar we wspólnocie Kościoła w najlepszy sposób wielbi Boga. Sakramenty SA miejscem spotkania człowieka z Bogiem.
39. Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni nas członkami Kościoła, jest bramą do wszystkich pozostałych sakramentów. Wyciska niezatarty charakter sakramentalny.
40. Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby mężnie swoją wiarę wyznawał, bronił jej i nią żył.
41. Jakie łaski otrzymujemy w sakramencie bierzmowania?
W sakramencie bierzmowania otrzymujemy:
Ducha Świętego
Pomnożenie łaski uświęcającej
Niezatarte znamię wyznawcy Chrystusa
Siedem darów Ducha Świętego
Łaskę do mężnego wyznawania wiary, obrony jej i życia według wiary
42. Co to znaczy żyć według wiary?
Życie według wiary to:
zachowywanie przykazań
solidne wykonywanie swoich obowiązków
życie w zjednoczeniu z Bogiem (modlitwa, Msza św., spowiedź, katecheza)
wprowadzenie w życie przykazań miłości
43. Co to jest Eucharystia?
Eucharystia (Najważniejszy Sakrament) to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Ten sakrament ustanowił Jezus na Ostatniej wieczerzy, aby:
za nas ofiarować się we Mszy Świetej
być naszym pokarmem
stale przebywać wśród nas
44. Co to jest Msza św. (Eucharystia) i z jakich części się składa?
Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu pod postaciami chleba i wina. Jest to uobecnienie ofiary krzyżowej Pana Jezusa. Składa się z liturgii słowa i liturgii Eucharystii.
45. Co to jest sakrament pokuty?
W sakramencie pokuty i pojednania kapłan w zastępstwie i w imieniu Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po chrzcie świętym. Ten sakrament daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.
46. Kto, kiedy i jakimi słowami ustanowił sakrament pokuty?
Sakrament pokuty ustanowił Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu, mówiąc do Apostołów "Weźnijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".
47. Co to jest namaszczenie chorych?
Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski, ulgę w cierpieniu, a jeśli jest taka wola Boża - powrót do zdrowia.
48. Co to jest testament święceń kapłańskich?
Święcenie kapłańskie to sakrament, który daje władze do głoszenia Słowa Bożego, składania Ofiary Eucharystycznej i udzielania sakramentów oraz łaskę godnego ich wykonywania. W ramach sakramentu święceń są jeszcze udzielane święcenia diakonatu i biskupie.
49. Co to jest sakrament małżeństwa?
Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek osób ochrzczonych: mężczyzny i kobiety. Jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Łaska sakramentu małżeństwa udoskonala ludzka miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność, uświęca ich na drodze do życia wiecznego oraz uzdalnia do spełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych.
50. Co to są sakramentalia?
Sakramentalia to rzeczy poświecone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół dla dobra duszy i ciała.
51. Co rozumiesz przez powszechne kapłaństwo wiernych?
Kapłaństwo powszechne wiernych polega na tym, że każdy na mocy chrztu świętego uczestniczy w mesjańskim posłannictwie Chrystusa.
52. Jak się nazywa:
Arcybiskup - abc Damian Zimoń
Biskupi pomocniczy - bp Gerard Bernacki oraz bp Piotr Libera
53. Wyjaśnij do jakiej diecezji, jakiego dekanatu i jakiej parafii należysz.
Archidiecezja (np. katowicka)
Dekanat - (np. Jastrzębie Górne)
Parafia pod wezwaniem...
54. Wymień uczynki miłosierdzia względem ciała.
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.
55. Wymień uczynki miłosierdzia względem duszy.
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.
56. Wymień przykazania kościelne.
1. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
2. W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć.3. Posty nakazane zachowywać.
4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym Komunie świętą przyjmować.
5. W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.
57. Wymień Osiem błogosławieństw (pytanie dla najgorliwszych uczniów - dla wybrańców)
1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

kilka słów na początek zbiór modlitw opisy świętych zostaw po sobie ślad skontaktuj się z nami ciekawe strony, które warto odwiedzić